Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2021. február 26.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Legyen minden önkormányzati szerződés nyilvános
Karácsony Gergely szerint visszahozhatja az emberek politikába vetett bizalmát a közpénzekkel történő átlátszó gazdálkodás

Karácsony Gergely ar­ra szó­lít­ja fel az or­szág va­la­mennyi vá­ro­si és ke­rü­le­ti pol­gár­mes­te­rét, hogy nyi­lat­ko­zat­ban vál­lal­ja: az in­ter­ne­ten nyil­vá­nos­sá te­szi az ál­ta­la ve­ze­tett ön­kor­mány­zat va­la­mennyi cé­gé­nek és in­téz­mé­nyé­nek összes szer­ző­dé­sét. A Párbeszéd Magyarországért (PM) társ­el­nö­ke er­ről 2014. november 23-i, Budapesten meg­tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját kö­ve­tő­en nyi­lat­ko­zott te­le­fo­non az MTI-nek.


Karácsony Gergely úgy vé­le­ke­dett: a köz­pén­zek­kel tör­té­nő át­lát­szó gaz­dál­ko­dás le­het a leg­főbb esz­kö­ze an­nak, hogy vissza­tér­jen az em­be­rek po­li­ti­ká­ba ve­tett bi­zal­ma.

A po­li­ti­kus, aki Budapest XIV. ke­rü­le­té­nek a pol­gár­mes­te­re is, em­lé­kez­te­tett ar­ra, hogy már az ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tá­si kam­pány­ban vál­lal­ta: amennyi­ben meg­vá­laszt­ják, an­ti­kor­rup­ci­ós ren­de­le­tet kez­de­mé­nyez Zuglóban.

Ennek meg­fe­le­lő­en az ön­kor­mány­za­ti tes­tü­let ala­ku­ló ülé­sén be­ter­jesz­tet­te azt a ren­de­le­tet, amely­nek ér­tel­mé­ben, öt év­re vissza­me­nő­leg va­la­mennyi ön­kor­mány­za­ti cég és in­téz­mény összes szer­ző­dé­se ki­ke­rül az in­ter­net­re.

Karácsony Gergely el­mond­ta, hogy Mach Péter, a PM el­nök­sé­gi tag­ja a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kö­zöl­te: a párt va­la­mennyi ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je csat­la­ko­zik a nyi­lat­ko­zat­hoz, és az ön­kor­mány­za­tok ala­ku­ló ülé­sén kez­de­mé­nye­zi ha­son­ló ren­de­let el­fo­ga­dá­sát, nem csak a szer­ző­dé­sek, ha­nem az ön­kor­mány­za­ti ve­ze­tői és cég­ve­ze­tői va­gyon­nyi­lat­ko­za­tok ese­té­ben is.

Forrás: MTI

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2021 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu