Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

civertan_logo_120px.jpg

vkf

blockcity

agrosol

 
glansya

 prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2021. március 5.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

Tizenegy helyen tartottak megismételt választást
A Jobbik kétharmados győzelmet aratott Ózdon – A Fidesz-KDNP ismét nyert Szekszárdon

Tizenegy hazai településen – Bakson, Cserhátszentivánon, Győrben, Jászkiséren, Látrányban, Ózdon, Pécsett, Recsken, Sumonyban, Szekszárdon, valamint Budapest XVIII. kerületében – tartottak megismételt önkormányzati választásokat 2014. november 9-én. A legnagyobb várakozás az ózdi voksolást előzte meg, ahol a Jobbik jelöltje, Janiczak Dávid nemcsak megőrizte polgármesteri székét, de elsöprő győzelmet is aratott a korábbi fideszes városvezető, Fürjes Pál felett.


Baks

Búza Zsoltot (füg­get­len) vá­lasz­tot­ták Baks pol­gár­mes­te­ré­vé a meg­is­mé­telt sza­va­zá­son – tá­jé­koz­tat­ta a vá­lasz­tá­si iro­da ve­ze­tő­je az MTI-t. Heinerné Kecskés Aranka el­mond­ta: a köz­sé­get ed­dig is ve­ze­tő Búza Zsolt 606 sza­va­za­tot ka­pott, a szin­tén füg­get­len Mihályné Tóth Margitra pe­dig 513-an vok­sol­tak. A te­rü­le­ti vá­lasz­tá­si bi­zott­ság a kis­te­le­ki já­rás­hoz tar­to­zó két­ezer la­ko­sú köz­ség­ben azért sem­mi­sí­tet­te meg az ok­tó­ber 12-i vok­so­lás ered­mé­nyét, mert a fa­lu­ban mű­kö­dő mind­két sza­va­zó­kör­ben a sza­va­zat­szám­lá­ló bi­zott­sá­gok tag­jai egy­han­gú­lag dön­töt­tek ar­ról, hogy az em­be­rek sze­mély­azo­nos­sá­guk iga­zo­lá­sa nél­kül is vok­sol­hat­nak, te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a te­le­pü­lés la­ko­sai is­me­rik egy­mást.
A köz­ség­ben a kép­vi­se­lő- és a me­gyei ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tást is meg kel­lett is­mé­tel­ni. Megyei te­rü­le­ti lis­tát hét párt, párt­szö­vet­ség, il­let­ve egye­sü­let ál­lí­tott Csongrádban. Mivel a te­rü­le­ti vá­lasz­tá­si bi­zott­ság a Bakson fel­tárt sza­bály­ta­lan­sá­gok mi­att nem ál­la­pít­hat­ta meg a me­gyei ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tás ered­mé­nyét, ed­dig a Csongrád me­gyei köz­gyű­lés sem ala­kul­ha­tott meg. A bak­si sza­va­zás azon­ban nem vál­toz­tat a tes­tü­let össze­té­te­lén: a Fidesz-KDNP ti­zen­egy, az MSZP öt, a Jobbik pe­dig négy kép­vi­se­lőt de­le­gál a tes­tü­let­be.


Cserhátszentiván

Csóré István független jelölt nyerte a megismételt polgármester-választást Cserhátszentivánban – közölte a Nógrád megyei területi választási iroda az MTI-vel. A község 118 választópolgárából 98 vett részt a voksoláson, amelyen Csóré István 58 szavazatot szerzett. A korábbi polgármester, Kovács Éva 37, a harmadik jelölt, Bognár Károly 3 szavazatot kapott. Négy héttel ezelőtt szintén Csóré István nyerte a voksolást, azonban a Nógrád megyei területi választási bizottság szerint az október 12-ei választás nyertese két szórólap terjesztésével megtévesztően befolyásolta a választói akaratot, a bizottság ezért úgy döntött, meg kell ismételni a szavazást. Az október 12-én megválasztott négy képviselő-testületi tag mandátumát nem érintette a megismételt szavazás.


Győr

Bárány István független jelölt nyerte el az önkormányzati mandátumot abban a győri választókerületben, amelynek egyik szavazókörében meg kellett ismételni az október 12-i voksolást – közölte a város aljegyzője. Csörgits Lajos elmondta: még az éjszaka folyamán megállapítja a helyi választási bizottság a végeredményt, de az már tudható, hogy a függetlenként indult Bárány István jelentős többséget szerzett a választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala szerint a győri 4. számú választókerület 24. számú szavazókörében vasárnap Bárány István 425 szavazatot kapott, Morvay László (Fidesz-KDNP) 201-et, Peres Ádám (Jobbik) 7-et, Scheff Mihály (MSZP-Együtt) 1-et. A választókerületben az NVI adatai szerint Bárány István összesen 1392, Morvay László 1205 szavazatot szerzett.


Jászkisér

Pintér Ferenc füg­get­len je­lölt nyer­te a meg­is­mé­telt pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tást Jászkiséren, ez­zel új elöl­já­ró­ja lesz a jász­sá­gi kis­vá­ros­nak – kö­zöl­te a nem hi­va­ta­los vég­ered­ményt Mudris Andrásné, a he­lyi vá­lasz­tá­si iro­da (hvi) he­lyet­tes ve­ze­tő­je. A meg­is­mé­telt vá­lasz­tás más ered­ményt ho­zott, mint a meg­sem­mi­sí­tett ok­tó­ber 12-i vá­lasz­tás; ak­kor Hajdú László ko­ráb­bi vá­ros­ve­ze­tő kap­ta a leg­több sza­va­za­tot. Mudris Andrásné tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint most a 2777 ér­vé­nyes sza­va­zat­ból Pintér Ferenc 1431-et ka­pott. Második lett a te­le­pü­lés ré­gi ve­ze­tő­je, Hajdú László 1292 voks­sal, míg a har­ma­dik Holló Zoltánra 30-an, a ne­gye­dik Madarász Sándorra 24-en sza­vaz­tak. Valamennyi je­lölt füg­get­len­ként in­dult a vá­lasz­tá­son. Jászkisér 4632 vá­lasz­tás­ra jo­go­sult la­ko­sá­ból 2804 élt sza­va­za­ti jo­gá­val, a rész­vé­te­li arány el­ér­te a 61 szá­za­lé­kot. 


Látrány

A Somogy me­gyei Látrányban kép­vi­se­lők­re sza­vaz­tak egy sza­va­zó­kör­ben a meg­is­mé­telt vá­lasz­tá­son; a hat­ta­gú kép­vi­se­lő-tes­tü­let­be csak füg­get­len je­löl­tek ju­tot­tak be.  A hat­ta­gú kép­vi­se­lő-tes­tü­let össze­té­te­lé­re - az ok­tó­be­ri vá­lasz­tás­sal egye­ző­en - 15 je­lölt kö­zül vá­laszt­hat­tak a he­lyi­ek. A Nemzeti Választási Iroda hon­lap­já­ra fel­ke­rült ada­tok sze­rint a két sza­va­zó­kör ered­mé­nye­i­nek össze­sí­té­se alap­ján Pappné Martinka Eszter (361), Korcz Gábor (328), Udvaros Péter (321) Molnár Mónika (315), Kelemen Csilla (311), Tóth László (308) szer­zett kép­vi­se­lői man­dá­tu­mot. A mint­egy 1400 la­ko­sú te­le­pü­lé­sen Kelemen Ferenc (füg­get­len), a ko­ráb­bi pol­gár­mes­ter 58 szá­za­lék­kal – 441 sza­va­zat­tal – nyer­te meg a vá­lasz­tást, meg­előz­ve egy ugyan­csak füg­get­len és egy job­bi­kos je­löl­tet. A te­le­pü­lé­sen az 552 vá­lasz­tás­ra jo­go­sult kö­zül 340-en vok­sol­tak, 7 sza­va­zat ér­vény­te­len lett – mond­ta el az MTI-nek Jurics Tamás jegy­ző, a he­lyi vá­lasz­tá­si iro­da ve­ze­tő­je.


Ózd

Janiczak Dávid, a Jobbik jelöltje nyerte a megismételt polgármester-választást Ózdon a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága után közzétett adatok szerint. Janiczak Dávidra – aki október 12-i választást is megnyerte – a választópolgárok 64,44 százaléka (10 299 választó), Fürjes Pálra, a Fidesz-KDNP jelöltjére 31,76 százalék (5076) szavazott, míg Veres Zoltánt, az MSZP-DK jelöltjét 3,25 százalékuk (520) támogatta. Kónya Bélára, a Munkáspárt jelöltjére a szavazók 0,38 százaléka (60) szavazott, Gál Józsefre, a Szociáldemokraták jelöltjére 0,09 százalék (14), míg Tóth Melinda Annára, a JESZ jelöltjére 0,08 százalék (13). A választásra jogosultak száma 28 340 volt, közülük 16 097-en jelentek meg a szavazókörökben, ami 56,79 százalékos részvételt jelent a megismételt szavazáson.


Pécs

Pécsen nem ho­zott vál­to­zást a 2-es szá­mú egyé­ni kör­zet élén a 8-as sza­va­zó­kör­ben tar­tott meg­is­mé­telt vá­lasz­tás: a vá­ros köz­gyű­lé­sé­ben az ok­tó­ber 12-én győz­tes Oszoli Dénes (Fidesz-KDNP) fog­lal­hat he­lyet. Lovász István, a he­lyi vá­lasz­tá­si iro­da ve­ze­tő­je az MTI-nek el­mond­ta, a sza­va­zó­kör­höz ta­to­zó 914 vá­lasz­tó­pol­gár­ból 334 sza­va­zott. A 8 je­lölt kö­zül a sza­va­zó­kör­ben a leg­több ér­vé­nyes vok­sot Lakatos Szilvia, az Összefogás Pécsért Egyesület in­du­ló­ja kap­ta Oszoli Dénes és a füg­get­len Pollák Gábor János előtt. A 2-es szá­mú kör­zet egé­szét te­kint­ve azon­ban Oszoli Dénes vég­zett az el­ső he­lyen 582 sza­va­zat­tal, a má­so­dik Belányi Lajosné, a Forum-MSZP-Együtt-PM je­lölt­je lett 507, a har­ma­dik Pollák Gábor János 392 sza­va­zat­tal. A 8-as sza­va­zó­kör­ben meg­is­mé­telt vá­lasz­tás ered­mé­nye te­hát sem az egyé­ni, sem a lis­tás man­dá­tu­mok sor­sát nem be­fo­lyá­sol­ta, Oszoli Dénest meg­előz­ni egye­dül Belányi Lajosnénak, a Forum-MSZP-Együtt-PM je­lölt­jé­nek volt esé­lye. Lovász István ki­tért rá, a meg­is­mé­telt vá­lasz­tás fel­té­te­le volt az új pé­csi köz­gyű­lés meg­ala­ku­lá­sá­nak, amely­re így a jö­vő hé­ten sor ke­rül­het.


Recsk

Nagy Sándor, a Jobbik je­lölt­je nyer­te a va­sár­na­pi meg­is­mé­telt pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tást Recsken a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 100 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gú ada­tai sze­rint. A te­le­pü­lés 3-as sza­va­zó­kö­ré­ben kel­lett meg­is­mé­tel­ni a vok­so­lást, mert ko­ráb­ban kam­pány­csend­sér­tést, il­let­ve a vá­lasz­tá­si alap­el­vek meg­sér­té­sét ál­la­pí­tot­ta meg a he­lyi vá­lasz­tá­si bi­zott­ság (hvb). A Nemzeti Választási Iroda ada­tai sze­rint is­mét Nagy Sándor kap­ta a leg­több sza­va­za­tot, a Jobbik je­lölt­jé­re 307-en vok­sol­tak. Második he­lyen Dudás Tamás, a Fidesz-KDNP je­lölt­je vég­zett 143 sza­va­zat­tal, míg Kucseráné Varga Zsuzsanna, füg­get­len je­lölt 6 sza­va­zat­tal a har­ma­dik lett. A sza­va­zó­kör­ben a név­jegy­zék­ben sze­rep­lő vá­lasz­tó­pol­gá­rok 67,5 szá­za­lé­ka ad­ta le a vok­sát.


Sumony

A baranyai településen azért tartottak megismételt voksolást, mert a megyei területi választási bizottság bizonyítottnak látta, hogy október 12-én két választó nem igazolta magát érvényes személyazonosító okmánnyal. Deák Laura, a helyi választási iroda vezetője az MTI-nek elmondta: a nyolc független jelölt közül Torma Lászlóné, Katona Istvánné, Bagó Norbert és Papp Balázs lett képviselő, utóbbi személye az egyetlen változás az október 12-i eredményhez képest. Kitért rá, hogy a mintegy félezer lakosú község 368 választópolgárából 152 járult az urnák elé. A polgármesteri székért folyó versengést a független Orsós József kilenc szavazat különbséggel nyerte a szintén független Horváth György Tamással szemben október 12-én, a választás e részének eredménye már októberben jogerőssé vált.


Szekszárd

Ács Rezső, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a megismételt polgármester-választást Szekszárdon a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a szavazatok 94 százalékos feldolgozottsága után közzétett adatok szerint. Az október 12-i választáson is a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Ács Rezsőre a választópolgárok 46,71 százaléka, míg Hadházy Ákosra, az LMP jelöltjére 41,25 százalék szavazott, Fenyvesi Csaba Zsoltot, a Jobbik jelöltjét 7,71 százalék támogatta, míg Farkas Károly László független jelöltre 4,32 százalék.


Budapest, XVIII. kerület

Csabafi Róbert Imre (Fidesz-KDNP) kap­ta a leg­több sza­va­za­tot a XVIII. ke­rü­let 63. sza­va­zó­kö­ré­ben, ahol va­sár­nap meg kel­lett is­mé­tel­ni a négy hét­tel ez­előt­ti kép­vi­se­lő-vá­lasz­tás sza­va­zá­sát. Négy hét­tel ez­előtt Ferencz István (MSZP-DK-Együtt-PM-Szociáldemokraták) nyer­te a kép­vi­se­lői man­dá­tu­mot a vá­lasz­tó­ke­rü­let­ben. A he­lyi vá­lasz­tá­si bi­zott­ság azon­ban Csabafi Róbert ki­fo­gá­sá­nak helyt adott, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy sé­rült a vá­lasz­tás tisz­ta­sá­ga és a jó­hi­sze­mű és ren­del­te­tés­sze­rű jog­gya­kor­lás alap­el­ve, ami­kor a vá­lasz­tás es­té­jén a 63. sza­va­zó­kör­ben a vá­lasz­tás utol­só órá­já­ban cso­por­to­san ér­kez­tek vá­lasz­tó­pol­gá­rok, és kö­zü­lük akadt olyan, aki a ve­le meg­je­le­nő­ket a sza­va­zó­fül­ké­ben áll­va „inst­ru­ál­ta”, il­let­ve sza­va­zott he­lyet­tük. Csabafi Róbert Imre 216 sza­va­za­tot ka­pott, Ferencz István (MSZP-DK-Együtt-PM-Szociáldemokraták) 172 sza­va­za­tot, Pap Béla (Jobbik) 15 sza­va­za­tot, Vagányi Ferenc (LMP) 8 sza­va­za­tot. A 12. egyé­ni vá­lasz­tó­ke­rü­let­ben a man­dá­tu­mot te­hát Csabafi Róbert Imre sze­rez­te meg, össze­sen 951 sza­va­zat­tal, a vok­sok 43,31 szá­za­lé­ká­val.

Forrás: MTI

Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2021 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu